ment

다국어안내

Japanese

Vietnam

Russian

Chương trình Đào tạo ủy thác

Giới thiệu

Khóa học được cung cấp theo yêu cầu của các tổ chức khác nhau như các Công ty, trường Đại học, các Cơ quan Chính phủ, và Văn phòng Quan hệ Quốc tế của SMU.

Nội dung chính
  • Thời gian học và nội dung được điều chỉnh một cách hiệu quả và có hệ thống thông qua thỏa thuận với yêu cầu của các tổ chức. (Từ khóa 5 tuần đến khóa 6 tuần)
  • Khóa học có thể là các chương trình chuyên sâu hoặc không chuyên sâu.
  • Các khóa học được thiết kế nhằm để nuôi dưỡng khả năng tiếng Hàn cơ bản, và dày tiếng Hàn phục vụ trong công việc hoặc khả năng học của người học.
  • Có học bổng
  • Cung cấp chỗ ở