quan điểm đào tạo

Đào tạo nhân tài có ích cống hiến cho đất nước và tạo nên văn hóaSự thật, Công lý và Tình yêu

Mục tiêu đào tạo

  • Người tài

  • Người có chuyên môn

  • Người dân

Mục tiêu đào tạo

  • Nuôi dưỡng nhân cách hài hòa Giáo dục Đại cương

  • Coi trọng hợp tác và tình nguyện Giáo dục người dân

  • Hướng đến ứng dụng thực tiễn và sáng tạo Giáo dục Chuyên ngành

  • Dẫn đầu xã hội tương lai Đào tạo toàn cầu hóa