Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5030
Trang chủ https://datascience.smu.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa

Mục tiêu đào tạo

Nuôi dưỡng những nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist) có thể quản lý và phân tích hiệu quả dữ liệu thông việc tiếp cận quản lý, kỹ thuật về dữ liệu.