Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5311
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa chính, phòng C411

Mục tiêu đào tạo

Khoa công nghệ sinh học – xây dựng – môi trường dẫn đầu xã hội thông minh trong tương lai

Khoa đặt mục tiêu đào tạo chuyên gia mang định hướng tương lai có thể đẩy mạnh động lực phát triển mới của Quốc gia một cách tích cực, đào tạo nhà chuyên môn sở hữu cả lý luận và thực tế để thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, nền tảng xã hội, xã hội khỏe mạnh thông qua việc tối đa hóa vận dụng tài nguyên người và vật trong các lĩnh vực môi trường (ET), hệ thống xây dựng (CT), công nghệ sinh học (BT), phản ánh một cách tích cực xu thế của chuyên ngành thuộc khối khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhấn mạnh vào công nghệ tổng hợp. Các mục tiêu cụ thể để thực hiện điều đó như sau

  • Nuôi dưỡng chuyên gia sáng tạo để khai thác kỹ thuật/công nghệ và lý thuyết mới
  • Nuôi dưỡng chuyên gia thực tiễn sở hữu cả kiến thức sâu rộng lẫn nhân cách đẹp
  • Nuôi dưỡng chuyên gia tình nguyện cống hiến cho xã hội khu vực và Quốc gia cũng như nhân loại