Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5153
Trang chủ web.smu.ac.kr/smpe
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa thể dục Phòng F112

Mục tiêu đào tạo

Chuyên khoa thể dục dẫn đầu thể dục và sức khỏe toàn dân

Phương pháp đánh giá và năng lực được trang bị như một vận động viên thông qua chương trình thể dục thể chất và thể lực định hướng bản thân và triển vọng vượt xa thành nước tiên tiến về thể dục của Hàn Quốc đặt nền móng năng lực phát triển.
Lĩnh vực trọng tâm là thực hiện mở rộng giá trị thể theo từng lĩnh vực thể thao chuyên môn cho người già, người khuyết tật, trẻ em với trọng tâm khoa học thể thao.
Hàng năm đang thực hiện các dự án liên quan đến thể dục với các Bộ gia đình phụ nữ, Bộ văn hóa thể thao du lịch, Bộ phúc lợi xã hội,..., các công việc R&D cho tổ chức nghiên cứu Hàn Quốc,...
Đang nỗ lực để tổng hợp các giá trị mới về thể dục, tinh thần nhà doanh nghiệp với toàn xã hội vì nghiên cứu cộng đồng với doanh nghiệp liên quan và vấn đề xin việc.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Hoạt động với tư cách là nhà chuyên môn tăng cường sức khỏe, gia tăng thể lực toàn dân thông qua việc tổng hợp các lĩnh vực đa dạng về ngành thể dục với các khoa liên quan bằng nền tảng cơ sở
  • Ngành công nghiệp fitness tương lai dự kiến sẽ mở rộng chuyên môn về hướng dẫn vận động theo bệnh, tuổi tác, thể lực tùy theo phán đoán, cụ thể hóa hơn đóng vai trò thực hiện các giá trị thể dục
  • Được kỳ vọng sẽ thực hiện vai trò trọng tâm như là người thực hiện và nhân lực nghiên cứu chuyên môn về lĩnh vực y học thể thao và chuyên gia thể dục thể chất, bao gồm cat người quản lý sức khỏe
  • Được kỳ vọng đóng một vai trò quan trọng như là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp và học viên của các chuyên gia thể thao và phục hồi chức năng và y học thể thao, bao gồm cả quản lý thể thao sức khỏe.