Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-2164
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Dongsung-dong Campus 208

Mục tiêu giáo dục

Chuyên khoa nghệ thuật biểu diễn sẽ dẫn dắt nền văn hóa của nước ta trong thời đại kinh tế sáng tạo

Chấn hưng nghệ thuật biểu diễn bằng việc đào tạo,nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn về kỹ thuật,lập kế hoạch,quản lý điều hành và chính sách của nghệ thuật biểu diễn dẫn dắt nền văn hóa của nước ta trong thời đại kinh tế sáng tạo nhằm mục đích nâng cao phúc lợi nghệ thuật văn hóa của nhân dân,phát triển nền công nghiệp sáng tạo và đồng thời cũng đẩy mạnh nền công nghiệp văn hóa và chấn hưng nền văn hóa nghệ thuật phát triển xa hơn nữa.

  • Tăng cường sức mạnh về kỹ thuật,lập kế hoạch,quản lý điều hành và chính sách của nghệ thuật biểu diễn
  • Tăng cường năng lực của người lãnh đạo và nghiệp vụ biểu diễn nghệ thuật
  • Hài hòa giữa giáo dục lý thuyết và thực tế nghệ thuật biểu diễn

Triển vọng nghề nghiệp

  • Người quản lý điều hành,lập kế hoạch liên quan đến văn hóa-nghệ thuật
  • Cùng với sự toàn cầu hóa của thế kỷ 21,nghệ thuật biểu diễn đang nhanh chóng phát triển thành nền công nghiệp sáng tạo (Cretive Industry)định hướng phát triển theo mô hình tương lai thúc đẩy nhanh chóng đến mối quan hệ song hành giữa văn hóa nghê thuật và doanh nghiệp,mở rộng hỗ trợ của chính phủ,tăng thời gian giải trí,tăng thu nhập,cải thiện giáo dục và làm nổi bật các nghề nghiệp triển vọng như người quản lý điều hành,lập kế hoạch văn hóa nghệ thuật cũng như có chuyển môn về nghệ thuật biểu diễn.Và dự tính rằng số lượng cơ quan,người có nghiệp vụ chuyên môn và chuyên gia liên quan đên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn sẽ tăng mạnh.